Seksuaalikasvatus ja seksi

Seksuaalikasvatusmateriaalia 13-16-vuotiaille

Sex, body & rights on RFSU:n tuottama materiaalipaketti ohjaajille nuorten seksuaalikasvatuksen tueksi. Materiaali tarjoaa mahdollisuuksia pohtia seksuaalisuutta, sukupuolta ja ihmissuhteita monista eri näkökulmista. Se haluaa herättää ajatuksia, tunteita ja nostaa esille normatiivisia ajatuksia, joihin ei välttämättä muutoin tulisi kiinnittäneeksi huomiota. Materiaali on jaettu kuuteen eri tuokioihin, joita voi hyödyntää nuorten kanssa keskusteluun.


Seksuaalikasvattajan käsikirja

Jokaisella nuorella on oikeus saada monipuolista seksuaalikasvatusta. Seksuaalikasvatuksen tarkoituksena on ohjata nuoria nautintoa tuottavaan, turvalliseen ja vastuulliseen seksuaalikäyttäytymiseen. Seksuaalikasvatuksessa on kyse pitkäjänteisestä jatkuvasta toiminnasta ja ennakoivista keskusteluista. Seksuaalikasvatus on osa yleisempää kasvatustyötä ja elämänhallintataitojen lisäämistä.
Seksuaalikasvatus vastaa nuorten toiveisiin ja ottaa huomioon nuorten kehitysvaiheen, iän ja jatkuvasti muuttuvan maailman. Jotta seksuaalikasvatus tukee jokaista yksilöä, sen on oltava sallivaa, ennakkoluulotonta sekä seksuaalisen suuntautumisen kirjon ja sukupuolen moninaisuuden huomioivaa.

Seksuaalikasvattajan käsikirja on opas jokaiselle seksuaalikasvatusta nuorten parissa tekevälle ja siitä kiinnostuneelle ammattilaiselle. Opas rakentuu kolmesta osiosta. Ensimmäisessä osiossa käymme läpi seksuaalikasvatuksen perusteita, sen määritelmää, tavoitteita ja keskeisiä lähtökohtia. Toisessa osassa vierailevat asiantuntijat syventävät näkökulmia hetero- ja sukupuolinormatiivisuudesta,
pojat huomioivasta seksuaaliterveystyöstä, seksuaalikasvatuksesta monikulttuurisessa kontekstissa, kulttuurisensitiivisestä seksuaalikasvatustyöstä ja vammaiset nuoret huomioivasta seksuaalikasvatuksesta sekä seksuaalisen kaltoinkohtelun tematiikasta. Oppaan kolmannessa osiossa esittelemme toiminnallisia harjoituksia seksuaalikasvatuksen tueksi. Harjoitukset on jaoteltu kahdeksaan
teemaan: Sinulle seksuaalikasvattaja, Yhteiset pelisäännöt, Seksuaalioikeudet, Murrosikä ja kehitys, Seksuaalisuus, Suhteet, Seksi, Seksitautien ja raskauden ehkäisy sekä Yhteiskunta, normit ja media.